Stowarzyszenie " ZWIĄZEK LIMANOWIAN" powstało z inicjatywy mieszkańców Limanowej między innymi: Ryszarda SZUMILASA, Tadeusza KUBACKIEGO, Ryszarda KULMY, Marka CZECZÓTKI, Jerzego MOLA, Jana WIELKA, zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Nowym Sączu 12 grudnia 1991 roku.

Celem Stowarzyszenia jest:

Stowarzyszenie działa na terenie całej Polski, siedzibą jego jest miasto LIMANOWA.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec pragnący brać udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

Po złożeniu pisemnej deklaracji i uzyskaniu poparcia przynajmniej dwóch członków Związku oraz po zatwierdzeniu przez Zarząd Związku. Członkiem honorowym może być każdy Obywatel RP lub cudzoziemiec szczególnie zasłużony dla Stowarzyszenia, miasta Limanowa lub regionu Limanowskiego. Uchwałę w sprawie nadania członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków.
Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna i fizyczna

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

Obecny Zarząd Stowarzyszenia " ZWIĄZEK LIMANOWIAN":

Prezes Marek Czeczótka

Vice prezes Ryszard Kulma

Sekretarz Irena Kurczab

Skarbnik Marek Sochacki

Członek Marian Wrona

Członek Grzegorz Janczy

Członek Kazimierz Wojtas

Adres Stowarzyszenia:
34-600 Limanowa, ul. Stanisława Jordana nr 3

Stowarzyszenie wydaje miesięcznik " ECHO LIMANOWSKIE"