Jednym z podstawowych celów "Echa limanowskiego" jest informowanie naszych Czytelników o najważniejszych wydarzeniach z życia miasta. Dlatego od tego numeru przeznaczamy kolumnę na wiadomości z Urzędu Miasta. Na tych stronach UM będzie donosić o najważniejszych wydarzeniach ze swojej pracy. Mamy nadzieję, że wzbogaci to nasze czasopismo, a Czytelnicy zyskają pełniejszy obraz miasta.
(Informacje prezentujemy w niezmienionej formie, bez komentarza redakcji.)

Rada turystyki

Burmistrz miasta Limanowa Marek Czeczótka, mając na uwadze zintensyfikowanie działań zmierzających do wszechstronnego rozwoju form turystyki i promocji miasta Limanowa, stosownym zarządzeniem powołał Radę Turystyki Miasta Limanowa, jako społeczny organ opiniodawczo - doradczy burmistrza w sprawach turystyki i promocji miasta.

W skład Rady Turystyki wchodzą przedstawiciele działających na terenie miasta biur turystycznych, firm świadczących usługi turystyczne, PTTK i instytucji kultury.

Pierwsze posiedzenie Rady Turystyki z udziałem burmistrza miasta Marka Czeczótki i przewodniczącego Rady Miasta Limanowa Ryszarda Kulmy odbyło się w dniu 31.01.br., a najbliższe zaplanowano na 28 lutego br. W trakcie posiedzenia zgłoszono szereg propozycji w zakresie koncepcji rozwoju infrastruktury turystycznej w mieście Limanowa.

Program "Teraz Integracja"

Miasto Limanowa w odpowiedzi na ogłoszony program "Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych "Teraz Integracja", który wspiera inicjatywy pozarządowe oraz inicjatywy podejmowane przez samorządy lokalne, mające na celu podniesienie poziomu publicznej akceptacji dla procesu integracji europejskiej, opracowało własny wniosek i obecnie czeka na jego ocenę.

Projekt pt. "Do Europy z polską tradycją" ma na celu uświadomienie polskiemu społeczeństwu, że po wejściu w struktury Unii Europejskiej nie zostanie zatracona tożsamość kulturowa polskiego społeczeństwa, a wręcz przeciwnie umożliwi to przedstawienie innym krajom europejskim rodzimej tradycji i kultury. Realizacja projektu będzie polegała na organizacji w mieście Limanowa festynu-imprezy folklorystyczno - kulturalnej promującej tzw. "ginące obrzędy i zawody", rzemieślników związanych z ich wykonywaniem oraz grup folklorystycznych, które w sposób najpełniejszy przyczynią się do kultywowania lokalnych tradycji i obrzędów w zjednoczonej Europie.

Wielka księga limanowian

W dniu 31.01.2003r. w Urzędzie Miasta Limanowa odbyło się spotkanie burmistrza Marka Czeczótki z dr Elżbietą Ciborską, która podjęła inicjatywę opracowania "Wielkiej księgi limanowian".
Pani Elżbieta, która rodzinnie związana jest z naszym miastem, jest autorką bardzo wielu opracowań, artykułów i książek, w tym "Leksykonu polskiego dziennikarstwa".
Inicjatywa dr Elżbiety Ciborskiej opracowania "Wielkiej księgi limanowian" zasługuje na uznanie a Księga będzie kompendium wiedzy o zasłużonych dla miasta Limanowa.
Wszystkich zainteresowanych współpracą z panią Elżbietą Ciborską zapraszamy do Urzędu Miasta - pokój nr 13 (tel. 337-40-40), gdzie można otrzymać ankietę do "Wielkiej księgi limanowian".

"Dni Limanowej"

Miasto Limanowa tradycyjnie od lat jest organizatorem "Dni Limanowej", które cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców, jak i przebywających w mieście gości.
W dniu 30 stycznia w Urzędzie Miasta odbyły się narady koordynacyjne z udziałem właścicieli punktów gastronomicznych z terenu miasta Limanowa, z dyrektorami miejskich jednostek kultury oraz przedstawicielami Oddziału Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, których tematem była organizacja "Dni Limanowej 2003". Kierując się potrzebą rozpropagowania imprezy oraz umożliwieniem szerszemu gronu odbiorców uczestnictwa w tradycyjnych obchodach "imienin miasta" - podjęto decyzję o przeniesieniu imprezy na miesiąc sierpień.
W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania z przedstawicielami różnych grup mieszkańców naszego miasta, w celu zapoznania się z ich opinią i ewentualnymi propozycjami do programu "Dni Limanowej".

Nauka pływania

Dzieci i młodzież w szkołach z terenu miasta Limanowa mają możliwość korzystania z różnych form zajęć pozalekcyjnych połączonych z edukacją profilaktyki alkoholowej i uzależnieniowej. Uczniowie korzystają m.in. z zajęć: turystycznych, muzycznych, plastycznych, informatycznych i rekreacyjno - sportowych.
W ubiegłym roku szkolnym poszerzono formę zajęć dla dzieci klas trzecich szkół podstawowych z terenu miasta o naukę pływania w połączeniu z edukacją z zakresu profilaktyki alkoholowej pod hasłem: "Pływając - bawię się oraz wypoczywam zdrowo i bezpiecznie".
Aktualnie programem nauki pływania zostały objęte dzieci klas czwartych szkół podstawowych, które w lutym rozpoczną zajęcia na obiektach pływalni "Nad Kamienicą" w Nowym Sączu. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego trenera przy współudziale nauczycieli WF i ratowników.

Film o Limanowej

W roku ubiegłym miasto Limanowa wydało film promocyjny o mieście Limanowa. Realizację filmu zlecono Firmie Studio Video "VD" Jerzego Dudka przy współpracy Józefa Cieślika. Obecnie miasto przygotowuje się do wydania filmu również w wersji anglojęzycznej oraz na CD-Romach.
Wszystkich zainteresowanych kasetą z filmem promocyjnym o mieście Limanowa informujemy, że można ją nabyć w Limanowskim Domu Kultury - w cenie 12 zł/szt.

Ferie zimowe

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, którego udzielił burmistrz miasta placówkom oświatowym i kulturalnym, było możliwe zaplanowanie i zorganizowanie programu zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.
Przygotowano bogatą ofertę imprez kulturalno-sportowych zarówno ogólnodostępnych, jak i wewnętrznych organizowanych przez poszczególne szkoły, m.in. turnieje piłki nożnej, koszykowej, siatkówki, tenisa stołowego oraz szachów.
"Karnawał z filmem" dla dzieci i młodzieży oraz spektakl "Moralność Pani Dulskiej" to propozycje Limanowskiego Domu Kultury, natomiast Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała dla dzieci "czytanie" baśni z różnych stron świata oraz udostępniała bezpłatnie Internet.

Większość imprez wspomagana jest finansowo przez Urząd Miasta, a organizowana przez Zespoły Szkół Samorządowych Nr 1,2,3 i 4, Limanowski Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy PL, MKS "Limanovia", LKS "Płomień", Auto-Moto-Klub Limanowa, Klub Abstynenta "Jutrzenka" oraz OSP Limanowa i Łososina Górna.

Opracowała: Anna Mucha